Maryjność prawdziwa

Matka Boża nienawidzi błędu (herezji) i grzechu.
Omnes haeréses sola interemísti in univérso mundo. „Wszystkie herezje samaś zniszczyła na całym świecie”.
Błąd i grzech są nie do pogodzenia z pobożnością maryjną.
Prawdziwa pobożność maryjna prowadzi do oczyszczenia duszy z błędu i grzechu.
W miarę postępowania na drodze pobożności maryjnej dusza coraz pełniej żyje prawdą i łaską.