Pokora

Czym jest pokora?
Pokora jest cnotą sprawiającą, że człowiek, mając wzgląd na Boga najwyższego, opanowuje w sobie i reguluje to, co dotyczy doskonałości, w ten sposób, że nie dąży wcale do osiągnięcia więcej, niż dla niego jest przeznaczone, lub do tego, co nie jest dlań odpowiednie, oceniając to według miejsca, które zostało mu wyznaczone przez Boga (z. 161, a. 1, 2).
Tomasz Pegues OP, Katechizm według Summy Teologicznej św. Tomasza z Akwinu

„Wszyscy zaś pokorę wzajemnie sobie okazujcie, gdyż «Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje»” (1 P 5, 5).