Odpowiedzialność za słowo (44)

Oszczerca odebrał dobrą sławę bliźniemu: stał się przeto winnym wszystkich grzechów, które spowodował obmową. Zgrzeszył przez tych, co powtarzali jego złą mowę; zgrzeszył również przez tych, co się złowrogiej mowie przysłuchiwali. Należy złe skutki obmowy naprawić.
„Ktokolwiek niesprawiedliwie pozbawia bliźniego dobrej sławy, oprócz grzechu, który popełnia, obowiązany jest naprawić wszystko zło, jakie jego oszczerstwa i obmowy sprawiły pisze święty Franciszek Salezy.
Ks. Zygmunt Skarżyński, Rzecz o obmowie, plotkach i potwarzy w przykładach