„Wielce to szkodzi odwlekać długo Komunię Świętą”

Jeśli dzisiaj ociągasz się dla tej winy, to może jutro coś ważniejszego ci się przytrafi, a tak mógłbyś się długo pozbawić Komunii Świętej i coraz mniej zdolnym do niej się stawać.
Otrząśnij się jak najprędzej ze swej obecnej ociężałości i gnuśności, bo na nic się nie przyda długo się niepokoić, długo się trwożyć i dla codziennych przeszkód uchylać się od świętych sakramentów.
Owszem, wielce to szkodzi odwlekać długo Komunię Świętą, albowiem prowadzi to zwykle do ciężkiego odrętwienia.
Ale – niestety – niektórzy oziębli i lekkomyślni ludzie chwytają się chętnie każdej zwłoki w przystępowaniu do spowiedzi świętej, a Komunię Świętą pragną odłożyć na później, aby nie potrzebować czuwać pilniej nad sobą.
Tomasz a Kempis, o naśladowaniu Chrystusa