Ora pro nobis.

Omnes haeréses sola interemísti in univérso mundo.
Wszystkie herezje samaś zniszczyła na całym świecie.

Auxílium Christianórum, ora pro nobis.
Wspomożenie wiernych, módl się za nami!