Lektura budująca na Wielki Tydzień

Miejmy mocno w pamięci katolicką doktrynę o granicach władzy świeckiej. A gdy władza świecka uzurpuje sobie prawo dyrygowania i regulowania tego, co się dzieje w Kościele, przypominajmy sobie i innym katolickie, prawdziwe i wiążące pouczenia katolickiego papieża Piusa XI zawarte w encyklice Quas primas – o królewskiej godności Chrystusa. Naucza Ojciec Święty:

„Zaiste kiedy będziemy oddawać cześć królowaniu Pańskiemu, powinniśmy przypomnieć to ludziom, że Kościół, jako społeczność doskonała, ustanowiona przez Chrystusa, domaga się i to z prawa przyrodzonego, którego zrzec się nie może, pełnej wolności i niezależności od władzy świeckiej i, że w wykonywaniu powierzonego sobie od Boga urzędu nauczania, rządzenia i prowadzenia do wiecznego szczęścia tych wszystkich, którzy należą do królestwa Chrystusa, Kościół nie może zależeć od czyjejś woli”.

Uważna lektura encykliki Piusa XI Quas primas – całej – przyniesie nam wiele światła prawdy, umocni nas duchowo i pozwoli nam chodzić po tym świecie z podniesioną głową. Należymy z łaski Bożej do królewskiego rodu! Chrystusowego! Nie zachowujmy się, jak niewolnicy! Najwyższą władzą jest Jezus Chrystus Król!

Jezus Chrystus Król JEST!
Jezus Chrystus Król żyje!
Jezus Chrystus Król króluje!

Uważna lektura fragmentów encykliki Piusa XI Quas primas – dotyczących ciążącego na władzy państwowej obowiązku podległości Chrystusowi i Jego panowaniu – przyniesie nam w tym tygodniu wiele światła prawdy.
Katolik czyta. Czytajmy!


Encyklika dostępna w kruchcie.