Władza świecka nie jest Bogiem!

Czas jest trudny, okoliczności gęstnieją. Globalistyczne moce uaktywniają coraz nachalniej swoje działania. Ma miejsce powszechna tresura całych społeczeństw.
Ujawnia coraz wyraźniej swoje zarysy władza świecka jako Moloch, uzurpujący sobie prawo detalicznego sterowania całymi społeczeństwami.
Ujawnia coraz wyraźniej swoje zarysy władza świecka jako Moloch, uzurpujący sobie prawo detalicznego sterowania duszą i ciałem poszczególnego człowieka.
Ujawnia coraz wyraźniej swoje zarysy władza świecka jako Moloch, uzurpujący sobie prawo dominacji nad sferą religii, wiary i kultu.
Nurty anty-Boże. Nurty antykatolickie. Nurty mające korzenie demoniczne. Nie ma na nie zgody!
Władza świecka nie jest Bogiem.
Przypisywanie władzy świeckiej prerogatyw boskich jest uzurpacją.
Przypisywanie władzy świeckiej prerogatyw boskich jest grzechem.
Przypisywanie władzy świeckiej prerogatyw boskich jest detronizacją Chrystusa. Oni Go zdetronizowali!
„Kiedy będziemy oddawać cześć królowaniu Pańskiemu, powinniśmy przypomnieć to ludziom, że Kościół, jako społeczność doskonała, ustanowiona przez Chrystusa, domaga się i to z prawa przyrodzonego, którego zrzec się nie może, pełnej wolności i niezależności od władzy świeckiej i, że w wykonywaniu powierzonego sobie od Boga urzędu nauczania, rządzenia i prowadzenia do wiecznego szczęścia tych wszystkich, którzy należą do królestwa Chrystusa, Kościół nie może zależeć od czyjejś woli (…).
Doroczne zaś obchodzenie tego święta napomni także państwa, że tak jednostki, jak i władze i rządzący mają obowiązek czcić publicznie Chrystusa i Jego słuchać; przywiedzie im bowiem na myśl ów Sąd Ostateczny, na którym Chrystus, nie tylko usunięty z życia publicznego, lecz także przez wzgardę zlekceważony i zapoznany, bardzo surowo pomści tak wielkie zniewagi, ponieważ godność Jego królewska tego się domaga, aby wszystkie państwa tak w wydawaniu praw i w wymierzaniu sprawiedliwości, jak też w wychowaniu młodzieży w zdrowej nauce i czystości obyczajów zastosowały się do przykazań Bożych i zasad chrześcijańskich” (Pius XI, encyklika Quas primas).