Komplementarność

História ínstruit, lex docet, prophetía annúntiat, corréptio castígat, morálitas suádet.

„Historia wychowuje, prawo poucza, proroctwo ogłasza, upomnienie karci, zachęta nakłania” (św. Ambroży, Komentarz do Psalmów).