Polonica maryjne

W znamienitym dziele Św. Ludwika Marii Grignion de Montfort Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny znajduje się cenna wzmianka o tejże formie pobożności maryjnej, która była krzewiona w czasach chronologicznie wcześniejszych od Traktatu, między innymi w Polsce:

Ojciec Stanisław Falacjusz SI (1592-1652) przyczynił się do rozkrzewienia tego nabożeństwa w całej Polsce.
Przypisek: Król Władysław IV, którego imię zapisane jest w księdze sodalicyjnej w Lowanium, polecił ojcom jezuitom rozszerzenie tego nabożeństwa w swoim królestwie.