Dobra spowiedź ratunkiem dla duszy (19)

Jakie skutki ma sakrament pokuty?
Sakrament pokuty udziela łaski uświęcającej, mocą której odpuszczane są grzechy śmiertelne i powszednie, które wyznajemy i za które żałujemy, zamienia karę wieczną na karę doczesną, którą ogranicza w mniejszym lub większym stopniu, stosownie do naszego żalu, odnawia zasługi wynikłe z dobrych uczynków spełnionych przed popełnieniem grzechu śmiertelnego, udziela duszy pomocy w odpowiednim czasie, aby nie popadła ponownie w grzech, a także przywraca spokój sumienia.
Katechizm Katolicki Św. Piusa X