Zasada katolicka

Swego czasu trafnie przypomniał Bp Athanasius Schneider:

„W stosunku do norm liturgicznych Kościół Rzymski zawsze zachowywał zasadę sformułowaną w III wieku przez św. papieża Stefana I: «níhil innovétur, nísi quód tráditum est» (Nie wprowadza się niczego, co nie zostało przekazane tradycją). Innowacje o charakterze oczywistego zerwania z tradycją zawsze były odrzucane przez Kościół Rzymski”.