Bliskość Boga

Prope est Dóminus ómnibus invocántibus eum:
ómnibus invocántibus eum in veritáte.

Blisko jest Pan wszystkim, którzy Go wzywają:
wszystkim, którzy Go wzywają w prawdzie.

Ps 144, 18