Dyżury różańcowe mężczyzn

„Wtedy przyszedł Jezus z nimi do ogrodu, który zowią Getsemani, i rzekł uczniom swoim: «Siedźcie tu, aż pójdę tam i będę się modlił». A wziąwszy Piotra i dwóch synów Zebedeuszowych, począł się smucić i odczuwać odrazę. Wtedy im rzekł: «Smutna jest dusza moja aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie ze Mną». I postąpiwszy trochę, padł na oblicze swoje, modląc się i mówiąc: «Ojcze mój, jeśli to być może, niech odejdzie ode Mnie ten kielich; wszakże nie jako Ja chcę, ale jako Ty». I przyszedł do uczniów swoich, i znalazł ich śpiących, i rzekł Piotrowi: «Tak to nie mogliście jednej godziny czuwać ze Mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie weszli w pokusę; duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało słabe»” (Mt 26, 36-41).