Immaculáta

Immaculáta.
Niepokalana.

Concéptio Immaculáta.
Niepokalane Poczęcie.

Tota pulchra es, María, et mácula originális non est in te.
Całaś piękna jest, Maryjo, i zmazy pierworodnej nie masz w Tobie.

O María, sine labe concepta, ora pro nobis, qui ad Te recúrrimus et pro ómnibus qui ad Te non recúrrunt et praesértim pro massónibus et commendátis Tibi.
O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za masonami i poleconymi Tobie.

De María númquam satis.
O Maryi nigdy dosyć.