Antyfony „O”: II antyfona „O Adonai”

O Adonái, et Dux domus Israel, qui Móysi in igne flammæ rubi apparuísti, et ei in Sina legem dedísti: veni ad rediméndum nos in bráchio exténto.

O Adonai, Wodzu Izraela, Tyś w krzaku gorejącym objawił się Mojżeszowi i na Syjonie dałeś mu Prawo, przyjdź nas wyzwolić swym potężnym ramieniem.

„Na szczególną uwagę zasługują tzw. antyfony «O» śpiewane przy nieszporach od dnia 17 grudnia, a które są najsilniejszym bodaj wyrazem tęsknoty adwentowej za Zbawicielem” (Mszał Rzymski, 1956).

http://sanctus.pl/download/O_Antiphons.pdf